سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دادگاه انقلاب دزفول 
قاضى و رئیس دادگاه 
1359/12/02 
1363/01/01 
اجرائی 
همکاری 
دادگسترى دزفول 
قاضى- رئیس دادگسترى 
1361/01/01 
1363/01/01 
اجرائی 
همکاری 
دادگاه انقلاب ارتش دزفول 
قاضى – رئیس دادگاه 
1360/01/01 
1363/01/01 
اجرائی 
همکاری 
دادگاه انقلاب دزفول 
قاضى – رئیس دادگاه 
1359/01/01 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دادگاه انقلاب ارتش دزفول 
قاضى – رئیس دادگاه 
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى 
مدرس 
1366/07/01 
 
----- 
تدریس 
حوزه علمیه و مركز جهانى و مجمع جهانى 
مدرس 
1370/07/30 
 
----- 
تدریس 
مجمع الفكر  
مدرس 
1370/07/01 
 
----- 
تدریس 
مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمینى 
مدرس 
1366/07/01 
 
----- 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
مدرس 
 
 
-----