حیاة ابی ذر الغفاری
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مدرسه عالی فقه و معارف تسلامی
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : سمیر الشمری