البحث القرآنی فی تراث شهید المحراب السید محمد باقر الحکیم
56 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مدرسه ی عالی فقه و معارف اسلامی
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : محمد حیدر حمودی