شخصیة امام علی و ابعادها علی لسان الشاعر الاسلامی من الولادة الی الشهادة
54 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مدرسه ی عالی فقه و معارف اسلامی
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : حسین فرج الله