نقد و بررسی دیدگاه های مونتگمری وات درباره ی سیره ی نبوی
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : سید قاسم رزاقی موسوی