وضعیت زن در عصر اسلامی (نیم قرن اول هجری)
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : محمد جواد واعظی