ابن العلقمی و سقوط بغداد
53 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مدرسه ی عالی فقه و معارف اسلامی
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : جعفر علی العالی (بحرین)