تراجم و رجال در فرهنگ شیعه از قرن پنجم تا پایان قرن نهم
53 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نام استاد/نام دانشجو : سید محمد حسین میر عبداللهی