دراسة فی الآثار الاجتماعیة و الفردیة للمجاهدین القتالی و جهاد النفس من منظور الثقلین
54 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مدرسه ی عالی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : هادی عبدالله