دور المرجعیة فی مقاومة الاستعمار 1914-1920م
57 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مدرسه ی عالی فقه و معارف اسلامی
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : میثم الیعقوبی