عدالت صحابه از نگاه قرآن، سنت و تاریخ
56 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مدرسه ی عالی فقه و معارف اسلامی
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : محمد علی حسینی