نظریة العصمة؛ دراسة مقارنة بین ماکتبه السید المرتضی و العلامه حلی
26 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مدرسه ی عالی فقه و معارف اسلامی
نام استاد/نام دانشجو : سهیل السهیلی (عراق)