تعریب کتاب التذکرة فی المبدأ و المعاد للخواجة نصیر الدین طوسی
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مدرسه ی عالی فقه و معارف اسلامی
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : صادق جعفر الشاطی