فلسفه ی حیات انسان در دنیا از دیدگاه قرآن
57 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: داور
دانشگاه: موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1381
نام استاد/نام دانشجو : مرتضی موحدی