ماهیت و فلسفه ی مهر و بیان پاره ای از احکام آن از دیدگاه آیات و روایات
53 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1381
نام استاد/نام دانشجو : محمد طالبی احمد آبادی