موانع اجتماعی و فرهنگی اقتدار و مشروعیت امامت حضرت سجاد در جامعه
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1381
نام استاد/نام دانشجو : احسان قرائتی ستوده