ویژگی های جاهلیت در قرآن
55 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1381
نام استاد/نام دانشجو : علی جعفری سیریزی