انحرافات فکری عصر امام صادق و موضع حضرت در انحراف زدایی
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1380
نام استاد/نام دانشجو : سد سعید حسینی