امدادهای غیبی و شرایط بهره مندی در قرآن
54 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1380
نام استاد/نام دانشجو : خادم حسین فاضلی