سیره ی عملی ائمه ی معصومین و اصحاب در برخورد با مخالفین
53 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1380
نام استاد/نام دانشجو : محمد جواد واعظی