باب های اهلبیت
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1379
نام استاد/نام دانشجو : جواد سلیمانی