پیامدهای سقیفه
58 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1379
نام استاد/نام دانشجو : سید حسین موسوی بیرجندی