تاریخ قبیله ی ثقیف و نقش ثقفیان در تاریخ صدر اسلام
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: پژوهشکده ی حوزه و دانشگاه
نام استاد/نام دانشجو : محود حیدری ها