سیر تاریخى پیدایش فرقه وهابیت و عملکرد آن
53 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مؤسسه آموزشى امام خمینى
نام استاد/نام دانشجو : عباس جعفرى