صلح و صلحنامه در عصر پیامبر اکرم
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نام استاد/نام دانشجو : حامد منتظری مقدم