نقد و بررسی قرائت های قرآن و منشأ پیدایش آن
54 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نام استاد/نام دانشجو : رضا میقانی